A need analysis study regarding to develop a school-based curriculum for teaching principles and methods course

Authors

  • Melis Yeşilpınar Uyar Çukurova University

DOI:

https://doi.org/10.14527/pegegog.2016.005

Abstract

In this study, conducting the needs analysis which is the first phase of a school-based curriculum for teaching principles and methods course was aimed. The research was designed as a case study and the participants, 15 pre-service teachers, eight instructors, five class teachers and five education inspectors were chosen by sampling criteria. The interviews and document analysis data collection methods were used to collect the data.  In conclusion, in this study it has been found that there should be given place for objectives regarding cognitive skills, cognitive and affective comprehension dimensions in teaching principles and methods  course; the subjects which are functional in practice and have common usage area should be included within content dimension. Besides, it has been identified that during the learning-teaching process the knowledge should be presented and explained, the quality of teaching service should be increased, pre-service teachers should be provided with authentic learning experiences, student centered approach should be used as a base; and it has been asserted that this process should be rearranged aiming at enhancing the practice dimension of it. Moreover, it has been seen that a measurement -evaluation process is needed which includes use of process-based alternative assessment tools and gives feedback to all assessment results.

Downloads

Download data is not yet available.

References

ACEI (Association for Childhood Education International Elemantary Education Standards and Supporting Explanation) .(2007). ACEI Standards for elemantary level teacher preparation. Retrieved November 1, 2014, from http://acei.org/programs-events/acei-standards-for-elementary-level-teacher-preparation.
Açıkgöz, K. Ü. (2011). Aktif öğrenme (12. ed.). İzmir: Biliş Yayınları.
Adıgüzel, A. (2008). Eğitim fakültelerinde öğretmen eğitimi program standartlarının gerçekleşme düzeyi. Unpublished doctoral dissertation, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
Arı, A. (2010). Öğretmen adaylarının ilköğretim programıyla ilgili eğitim fakültelerinde kazandıkları bilgi ve beceri düzeylerine ilişkin görüşleri. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 251 -274.
Bacevich, A. E. (2010).Building curriculum for teacher education: A study of video records of practice. Unpublished doctoral dissertation, University of Michigan, USA.
Baştürk, S. (2011). Matematik öğretmen adaylarının eğitim fakültesindeki eğitim-öğretim sürecini değerlendirmeleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (1), 58-94.
Bay, E. (2008). Öğretmen eğitiminde yapılandırmacı program uygulamalarının etkililiğinin değerlendirilmesi. Unpublished doctoral dissertation, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
Bloomsburg University (n.d.). Principles of teaching course syllabus Retrieved August 10, 2014, from http://teacherworld.com/pot.html.
Brantlinger, E., Jimenez, R.,Klingner, J.,Pugach, M. & Richardson, V.(2005). Qualitative studies in special education. Exceptional Children, 71(2), 195-207.
Brown, A. L. (2014). Implementing active learning in an online teacher education course. American Journal of Distance Education, 28 (3), 170-182.
Bümen, N.T. (2006). Üç büyük ildeki özel okullarda program geliştirme servislerinin etkililiği ve karşılaşılan problemler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 6(3), 615-667.
Ceylan, S. & Demirkaya, H. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının sınıf öğretmenliği programı ve program dâhilinde sunulan hizmetler konusundaki memnuniyet düzeyleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,12, 146-160.
Chickering, A.W. & Gamson, Z.F. (1987). Seven principles for good practice in undergraduate education. Washington: American Association for Higher Education. Retrieved November 1, 2014, from http://www.uwo.ca/tsc/resources/pdf/SevenPrinciples.pdf.
Chun, L.Y. (1999) School-based curriculum development: The Hong Kong experience, The Curriculum Journal, 10(3), 419-442.
Coffman, A.L.N. (2010). The development and implementation of alternative teacher preparation programs in Maryland: A cross-case study of montgomery and prince George's county public schools. Unpublished doctoral dissertation, University of Maryland, USA.
Colby, M., Hecht, M.L., Miller-Day, M., Krieger, J. L., Syvertsen, A. K., Graham, J.W. & Pettigrew, J. (2013). Adapting school-based substance use prevention curriculum through cultural grounding: A review and exemplar of adaptation processes for rural schools. Community Psychol, 51, 190-205.
Colet, N.R. & Durand, N. (2004). Working on the Bologna Declaration: Promoting intergrated curriculum development and fostering conceptual change. International Journal for Academic Development, 9 (2), 167-179.
Creswell, J.W. (2008). Educational research: planning, conducting and evaluating quantative and qualitative research (3nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
Cruickshank, D.R. & Metcalf, K.K. (1993). Improving preservice teacher assessment through on-campus laboratory experiences. Theory Into Practice, 32 (2), 86-92.
Çalışkan, İ. (2014). Identifying the needs of pre-service classroom teachers about science teaching methodology courses in terms of Parlett's Illuminative Program Evaluation Model. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 2 (2), 138-148.
Çoban, A. (2014).Öğretmen eğitiminde mikro-öğretim ve farklı yaklaşımlar. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(53), 219-231.
Çukurova Üniversitesi (t.y.). Sınıf Öğretmenliği Bölümü öğretim ilke ve yöntemleri dersi bilgileri. Retrieved June 1, 2014, from http://eobs.cu.edu.tr/.
Darling-Hammond, L. (2006). Constructing 21st-century teacher education. Journal of teacher education, 57(3), 300-314.
Davidson, A. O. (2009). Observing action research process in practice. Unpublished doctoral dissertation, North Carolina University, USA.
Demir, S. (2012). Eğitim fakülteleri programı kapsamında yer alan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinden öğretim ilke ve yöntemleri dersinin değerlendirilmesi. Unpublished doctoral dissertation, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Demirel, Ö. (2007). Eğitimde program geliştirme. (10. ed.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Dinçer, S. (2014). Erasmus exchange program on cross and multi cultural education. The Malopolska School of Economics in Tarnów Research Papers Collection, 25, 31-38.
Dinçer, S. (2011). Öğretmen yetiştiren kurumlardaki öğrencilerinin öğrenim hayatlari boyunca bilgisayar öğrenme düzeylerinin ve bilgisayar okuryazarliklarinin incelenmesi. Akademik Bilişim 2011, Malatya: İnönü Üniversitesi.
Dinçer, S. (2012). Fatih Projesi hakkında öğretim elemanlarının görüşleri. VI. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi.
Duman, G. & Eren, A. (2014). Öğretmen adaylarının başarı amaçları, öğrenme stratejileri ve derslere katılımları: bir arabuluculuk analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23 (3), 1047-1064.
Duru, E.G. & Köse, H.S.(2012). Müzik öğretmenliği eğitiminde yapılanma modelleri (Türkiye, Avusturya, Finlandiya, Danimarka ve Texas örnekleri). E-Journal of New World Sciences Academy, 7(3), 235-245.
Dünya Bankası. (2011). Türkiye'de temel eğitimde kalite ve eşitliğin geliştirilmesi: zorluklar ve seçenekler. Retrieved June 1, 2014, from http://siteresources.worldbank.org.
Eret, E. (2013). An assessment of pre-service teacher education in terms of preparing teacher candidates for teaching. Unpublished doctoral dissertation. Middle East Technical University, Ankara.
Faust, J. L., & Paulson, D. R. (1998). Active learning in the college classroom. Journal on Excellence in College Teaching, 9(2), 3-24.
Gerdy, K. B. (2002). Cheerleader, and judge: Promoting learning through learner-centered assessment. Law Library Journal, 94 (1), 59-88.
Gopinathan, S. & Deng, Z. (2006).Fostering school-based curriculum development in the context of educational initatives in Singapore. Planning and Changing, 37 (1&2), 93'110.
Gough, R.G. (1977) Curriculum development and teacher education. British Journal of In-Service Education, 3(3), 217-219.
Gökdere, M. & Çepni, S. (2003). Üstün yetenekli öğrencilerin fen öğretmenlerinin eğitimine yönelik bir model önerisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2 (3), 147-156.
Güneş, F. (2012). Bologna süreci işe yükseköğretimde öngörülen beceri ve yetkinlikler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(1), 1-9.
Hansen, S.E. (1998). Preparing students teachers for curriculum making. Journal of Curriculum Studies, 30(2),165-179.
Horizon College (n.d.). Principles of teaching course syllabus Retrieved August 10, 2014, fromhttps://celectcdn.s3.amazonaws.com/files/0032/8243/principles_of_teaching2012-2013.pdf.
Hotaman, D. (2011). Eğitim fakülteleri kendi öğrencilerini seçebilir mi?. Kuramsal Egitim Bilim, 4 (1), 126-136.
IBE (International Bureau of Education). (1998). Curriculum development. Educational Innovation and Information, 97, 1-8.
Imants, J. (2002). Restructuring schools as a context for teacher learning. International Journal of Educational Research, 37, 715'732.
InTASC (Interstate Teacher Assessment and Support Consortium) (2011). Model core teaching standards: A resource for state dialogue. Washington: Council of Chief State School Officers.
Johnston, J. D. (2003, November). Active learning and preservice teacher attitudinal change, Paper presented at the Annual Meeting of the Mid-South Educational Research Association, Biloxi, MS.
Juang,Y.R., Liu,T.C. & Chan,T. W. (2008). Computer-supported teacher development of pedagogical content knowledge through developing school-based curriculum. Educational Technology & Society, 11(2), 149-170.
Kansas State University (n.d.). Principles of college teaching course syllabus Retrieved August 10, 2014, from http://www.k-state.edu/tlc/edci943/syllabus.html#s2.
Kara, D. A. & Sağlam, M. (2014). Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin öğrenme-öğretme sürecine yönelik yeterlikleri kazandırması yönünden değerlendirilmesi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 2(3), 28-86.
Keiny, S. (1993). School-based curriculum development as a process of teachers' Professional development. Educational Action Research, 1(1), 65-93.
Kılıç, A. & Acat, M. B. (2007). Öğretmen adaylarının algılarına göre öğretmen yetiştirme programlarındaki derslerin gereklilik ve işe vurukluk düzeyi. Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 21-37.
Kılıç, A. (2010). Learner-centered micro teaching in teacher education. International Journal of Instruction, 3(1). 77-100.
Kilimci, S.(2006). Almanya, Fransa, İngiltere ve Türkiye'de sınıf öğretmeni yetiştirme programlarının karşılaştırılması. Unpublished doctoral dissertation, Çukurova Üniversitesi, Adana.
Kösterlioğlu, İ.(2008). Eğitim bilimine giriş dersinin bilişsel alan hedeflerinin gerçekleşme düzeyi. SAÜ Eğitim Fakültesi Dergisi,15, 61-74.
Kumral, O. (2010). Eğitsel eleştiri modeli ile eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği öğretim programının değerlendirilmesi: Bir durum çalışması. Unpublished doctoral dissertation, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
Kurt, H. & Ekici, G. (2013). Öğretimde planlama ve değerlendirme dersinin öğretmen adaylarının öğretim süreci öz-yeterlik algısına etkisi. İlköğretim Online, 12(4), 1157-1172.
Law, E.(2001). Impacts of a school based curriculum project on teachers and students: a Hong Kong case study. Retrieved November 9, 2014 from http://www.acsa.edu.au/pages/images/ 2001_impacts_of_a_school_based_curric.pdf.
Li, H. (2006). School-based curriculum development: An interview study of Chinese kindergartens. Early Childhood Education Journal, 33(4), 223-229.
Maphosa, C. & Mutopa, S. (2012). Teachers' awareness of their role in planning and implementing school-based curriculum innovation. Anthropologist, 14(2),99-106.
Marsh, C., Christopher, D., Lynne, G. & Gail, M. (1990). Reconceptionalizm School-Based Curriculum Development. London: The Palmer Press.
McKernan, J.(2008). Curriculum and imagination: Process theory, pedagogy and action research. Newyork: Routledge.
Mehdinezhad, V. (2008). Evaluation of teacher education programs by students and graduates. Unpublished doctoral dissertation, University of Turku, Finland.
Merriam, S. B. (1998). Qualitative research and case study applications in Education. Revised and expanded from case study research in education. San Francisco: Jossey-Bass Publishers,
Michigan University (n.d.). Facilitating classroom discussions course syllabus Retrieved August 10, 2014, from http://syllabusrate.com/syllabii/20140410072316_EDUC406phillippiW.pdf.
Myers, C. B. & Myers, S. M. (2007). Assessing assessment: The effects of two exam formats on course achievement and evaluation. Innovative Higher Education, 31(4), 227-236
NCATE (National Council for Accreditation of Teacher Education) (2008). Professional standarts for the accreditation of teacher preparation institutions. Washington: NCATE.
Niemi, H. & Nevgi, A. (2014). Research studies and active learning promoting professional competences in Finnish teacher education. Teaching and Teacher Education, 43, 131-142.
Nova Southeastern University (n.d.). Principles and practices of instruction and assessment II course syllabus Retrieved August 10, 2014, from https://www.fcas.nova.edu/coursewizard/.
Nutravong, R. (2002). School based curriculum decision-making: A study of the Thailand reform experiment. Unpublished doctoral dissertation, Indiana University, Bloomington.
OFSTED (Office for Standards in Education, Children's Services and Skills). (2014). Initial teacher education inspection handbook. Retrieved November 1, 2014, from www.ofsted.gov.uk.
Oliva, P. (2005). Developing the curriculum (6th ed). Pearson Education, Inc.
Orman, A.(2012). Polonya ve Türkiye'de sınıf öğretmeni yetiştirme programlarının karşılaştırılması. Unpublished master's thesis, Ege Üniversitesi, İzmir.
Öztürk, İ. H. (2012). Wikipedia as a teaching tool for technological pedagogical content knowledge (TPCK) development in pre-service history teacher education. Educational Research and Review, 7(7), 182-191.
Patton, M.Q. (2002). Qualitative evaluation and research methods.(3rd ed.). London: Sage Publications.
Priestly, M., Minty, S. & Eager, M. (2013). School based curriculum development in Scotland: Curriculum policy and enactment. Pedagogy, Culture & Society, 37-41.
Reviere, R., Berkowitz, S., Carter, C.C., & Ferguson, C.G. (1996). Needs assessment: A creative and practical guide for social scientists. Washington: Taylor & Francis.
Ruys, I., Van Keer, H., & Aelterman, A. (2010). Collaborative learning in pre-service teacher education: an exploratory study on related conceptions, self-efficacy and implementation. Educational Studies, 36(5), 537-553.
Shapiro, D. F. (2003). Failitating holistic curriculum development. Assessment & Evaluation in Higher Education, 28(4), 424-434.
Shawer, S.F. (2009). Classroom-level curriculum development: EFL teachers as curriculum-developers, curriculum-makers and curriculum-transmitters. Teaching and Teacher Education, 26(2010), 173-184.
Skilbeck, M. (1984) School-based curriculum development. London, Harper and Row.
Stake, R. E. (1995). The art of case study research. Sage Publications.
Şahin, Ç. & Kartal, O. Y. (2013). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programı Hakkındaki Görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013(12), 164-190.
Taşkın, Ş. Ç. & Hacıömeroğlu, G. (2009, Mayıs). Öğretmen adaylarının meslek bilgisi dersleri üzerine bakış açıları. Sözlü bildiri, I. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale.
Topbaş, E.(2011). Türkiye ve Fransa'da sınıf öğretmeni yetiştiren kurum programlarının karşılaştırılması. Unpublished doctorate dissertation, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
Toy, B. Y. & Ok, A. (2012). A Qualitative Inquiry in the evaluation of a pedagogical course from the prospective teachers' points of view. The Qualitative Report, 17(1), 143-174.
Tutkun, Ö.F. & Aksaoyalp, Y. (2010). 21. Yüzyılda eğitimde program geliştirmede yönelim, kavram ve anlayışlar. The Journal of SAU Education Faculty, 19, 157-169.
Wei, R. C. & Pecheone, R. L. (2010). Assessment for learning in preservice teacher education: Performance-based assessments. In M. Kennedy (Ed.), Teacher assessment and the quest for teacher quality (pp 69-132). San Francisco CA: Jossey Bass.
Westbury, I., Hansen, S.E., Kansanen,P., Björkvist,O. (2005). Teacher education for research-based practice in expanded roles: Finland's experience. Scandinavian Journal of Educational Research, 49(5), 475-485.
Xu, Y. (2009). School-based teacher development through a school-university collaborative project: A case study of a recent initiative in China. Journal of Curriculum Studies, 41(1),49-66.
Yalçın, F. A. & Bayrakçeken, S. (2010). The effect of 5E learning model on pre-service science teachers' achievement of acids-bases subject. International Online Journal of Educational Sciences, 2(2), 508-531.
Yaşar, O. & Şeremet, M. (2010). Yükseköğretim coğrafya eğitiminde kullanılan öğretim yöntemleri ve materyallerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 675-702.
Yeşilyurt, E. & Semerci, Ç. (2012). Öğretmenlik uygulaması öğretim programının standart temelli değerlendirme modeli ışığında değerlendirilmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 5 (1), 188-210.
Yeşilyurt, E. (2013). Öğretmenlerin öğretim yöntemlerini kullanma amaçları ve karşılaştıkları sorunlar. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1).163-188.
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (7. ed.). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods. (3rd ed.). Sage Publications.
YÖK (Yükseköğretim Kurulu). (1999). Türkiye'de öğretmen eğitiminde standartlar ve akreditasyon. Yükseköğretim Kurulu Yayını.
YÖK (Yükseköğretim Kurulu). (2007). Öğretmen yetiştirme ve eğitim fakülteleri: Öğretmenin üniversitede yetiştirilmesinin değerlendirilmesi. Yükseköğretim Kurulu Yayını.
Yüksel, S. (1998). Okula dayalı program geliştirme. Eğitim Yönetimi, 4(16), 513-525.

Downloads

Published

2016-01-11

How to Cite

Yeşilpınar Uyar, M. (2016). A need analysis study regarding to develop a school-based curriculum for teaching principles and methods course. Pegem Journal of Education and Instruction, 6(1), 73–96. https://doi.org/10.14527/pegegog.2016.005