Use of visual culture in visual arts courses: Opinions of participating teachers after TUBITAK-4005 Project

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14527/pegegog.2020.025

Keywords:

Visual arts education, In-service teacher training, Visual culture pedagogy

Abstract

The objective of this research is to evaluate the process and school applicability of teacher training program designed and applied on Visual Culture Theory in visual arts courses in line with opinions of project participant teachers. In this research, we used the “holistic multi-stage” sampling since we examined visual culture studies in visual arts courses in line with the opinions of classroom teachers and visual arts teachers. The study group in this research consisted of a total of 508 teachers who participated in the teacher training workshop organized under TÜBİTAK 4005 Science and Society Innovative Education Practices. We collected data using participant diaries and focus group interviews. The data were analyzed by content analysis and presented under five main themes formed by visual culture theory; “Learning Experiences”, “Inquiries”, “Concerns”, “Needs” and “New Ideas for Learning and Teaching”. Suggestions were presented on extending pre-service and in-service training programs to teach new approaches such as visual culture theory in art education and on increasing number of practices involving student-teacher and parent interaction taking such approaches in the scope of lifelong learning.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adıgüzel, A. & Tomsur, N. (2010). Sınıf öğretmenlerinin görsel sanatlar dersi öğretiminde karşılaştıkları sorunlar. NWSA: Education Sciences, 5(4), 1677-1689.

Anderson, T. (2003). Roots, Reasons, and Structure: Framing visual culture art education. International Journal of Arts Education, 1, 5-44.

Ballengee-Morris, C. & Stuhr, L. P. (2001). Multicultural art and visual cultural education in a changing world, Art Education, 54 (4), 6-13.

Barnard, M. (2010). Sanat, tasarım ve görsel kültür. (Çev: G. Korkmaz). Ankara: Ütopya Yayınevi.

Barrett, T. (2003). Interpreting visual culture. Art Education, 56 (2), 6-12.

Congdon. K.G. & Blandy. D. (2001). Approaching the real and the fake: Living life in the fifth world, Studies in Art Education, 42 (3), 266-278.

Coşkun, N. (2017). Self-history project in visual art education. International Journal of Education Through Art, 13 (3), 349-366.

Creswell, J.W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. (4th ed). Boston: Pearson Education.

Çakmak, N. & Türkcan. B. (2019). Değişmeyen algılar, değişmeyen sorunlar: Öğrenci-öğretmen- veli bağlamında ilkokul görsel sanatlar dersi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7 (2), 768-791.

Çıldır, Z. (2015). Müzelerde görsel kültür çalışmalarının postmodern sanat eğitimi bağlamında yapılandırılmasına ilişkin hazırlanan eğitim paketinin eğitimevlerinde görevli uzmanların görüşlerine göre değerlendirilmesi. Unpublished doctorate dissertation, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dilli, R. (2013). Görsel kültür kuramının ilköğretim 4.sınıf görsel sanatlar dersinde uygulanması. Unpublished doctorate dissertation, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dilli, R. & Mamur, N. (2015). Görsel kültür kuramı perspektifinde sanat eğitiminde kavram haritalarının öğrenme ve değerlendirme sürecinde kullanımı. Giresun Üniversitesi Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (7), 19-34.

Dilli, R., Mamur, N. & Alakuş, A .O. (2016). Sanat ve tasarım eğitimi alan üniversite öğrencilerinin popüler görsel kültüre yönelik eleştirel yaklaşımları. Journal of National Education, 45 (211), 187-209.

Fındıkçı, B. M. (2015). Görsel kültür kuramına dayalı grafik tasarım eğitiminin öğrencilerin afiş tasarımlarına etkisi. Unpublished doctorate dissertation, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Freedman, K. (1997). Cultural associations and communications: Students’ construction of meaning in response to visual images. The International Journal of Art & Design Education, 16 (3), 269-272.

Freedman, K. (2000). Social perspectives on art education in the U.S: Teaching visual culture in a democracy. Studies in art education, 41 (4), 314-329.

Freedman, K. (2003). Teaching visual culture: Curriculum, aesthetics and the social life of art. New York: Teachers College Press.

Freire, P. (2014). Yüreğin pedagojisi [Pedagogy of the heart]. (Trans: Ö. Orhangazi). Ankara: Ütopya Yayınevi.

Herrmann, R. (2005). The disconnect between theory and practice in a visual culture approach to art education. Art Education, 58 (6), 41- 46.

Jeffers. C.S. (2004). In a cultural vortex: Theme parks, experience, and opportunities for art education, Studies in Art Education, 45 (3), 221-233.

Kahraman, A. D. (2007). Sınıf öğretmenlerinin görsel sanatlar dersi programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşleri ve çözüm önerileri. Unpublished master’s thesis, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Kızılırmak, B. (2018). Sınıf öğretmenlerinin görsel sanatlar dersi alan bilgisi öz yeterlik inançları. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi. 4(3), 29-51.

Kibbey, S. J. (2011). Media literacy and social justice in a visual world. Counterpoints. 403, 50-61.

Kuru, B. N. (2009). Visual culture in the context of Turkey: Perceptions of visual culture in Turkish pre-service art teacher preparation. Unpublished Doctoral Thesis, University of North Texas, USA.

Lai, A. & Ball, L. E. (2002). Home is where the art is: Exploring the places people live through art education. Studies in Art Education, 44 (1), 47-66.

Mamur, N. (2012). Görsel sanatlar öğretmen adaylarının görsel kültür diyaloglarına yönelik algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (3), 2149-2174.

Mamur, N. (2014). Post-modernizmin sanat eğitimine yansıma biçimleri görsel kültür ve eleştirel pedagoji. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (2), 59-77.

Mamur, N. (2015). Resim-iş(görsel sanatlar) öğretmen eğitimi “müze eğitimi ve uygulamaları” dersinde görsel kültür kuramının kullanımı. NWSA Education Sciences, 10 (1), 29-53.

Marshall, J. (2004). Articulate images: Bringing the pictures of science and natural history into the art curriculum. Studies in Art Education, 45(2), 135-152.

May, H. (2011). Shifting the curriculum: Decentralization in the art education experience. Art Education. 64 (3), 33-40.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber. (Trans: S. Turan). (3. ed). Ankara: Nobel Yayınları.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2018). Görsel sanatlar dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar), Ankara.

Mitchell, W. J. T. (2002). Showing seeing: A critique of visual culture. Journal of Visual Culture, 1(165), 165-171.

Partnership for 21 st century learning [P21], (2007). Framework for 21st century learning. Retrieved August 15, 2019, from http://www.p21.org/our-work/p21-framework.

Pearlman, B. (2009). Making 21st century schools: Creating learner-centered school places/workplaces for a new culture of students at work. Educational Technology, 49 (5), 14-19.

Sanders, J. (2006). Visual cultural studies and human rights. Visual Arts Research, 32 (2), 21-25.

Saribaş, S. (2019). Görsel sanatlar öğretmen eğitimi bağlamında görsel kültür öğretimi. Unpublished doctorate dissertation, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Saybaşılı, N. (2007). Görsel kültüre giriş. Toplumbilim Dergisi-Görsel Kültür Özel Sayısı, 22, 17-32.

Scardamalia, M. & Bereiter, C. (2014). Education for innovation: Beyond “21st century skills”. Educational Technology, 54 (1), 61-63.

Sohn, J. (2004). Web-enhanced art education: Constructing critical interpretations of visual culture in preservice art education. Unpublished doctorate dissertation. The Pennsylvania State University, School of Visual Arts, State Collage.

Soğancı, Ö. (2011). Türkiye’de görsel kültür: uluslararası öğrenci kitlesine yönelik bir uygulama örneği. 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı (72- 76). Ankara: Başkent Üniversitesi.

Stankiewicz, M. (2004). A dangerous business: Visual culture theory and education policy. Arts Education Policy Review, 105 (6), 5-13.

Stokrocki, M. (2001). Go to the mall and get it all: Adolescents' aesthetic values in the shopping mall. Art Education, 54(2), 18-23.

Tarı, H. (2011). İlköğretim okullarının 1. 2. 3. sınıflarında uygulanan güzel sanatlar dersinin öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi. Unpublished master’s thesis, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Tavin, K. M. (2003). A critical pedagogy of visual culture as art education: Toward a performative inter/hypertextual practice. Unpublished Doctoral Thesis. Pennsylvania State University, School of Visual Arts, State Collage.

Taylor, P. (2000). Madonna and hypertext: Liberatory learning in art education, Studies in Art Education, 41 (4), 347-389.

Thompson, S. (2014). A paradigm for learning in a world of continuous change. Educational Technology. 54 (3), 7-11.

Türkkan, B. (2008). İlköğretim görsel sanatlar dersi bağlamında görsel kültür çalışmaları: Bir eylem araştırması. Unpublished doctorate dissertation, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Uysal, A. (2009). Çağdaş görsel kültürde resimsel imge ve sanat eğitiminde yeni imge düzenleri. Unpublished doctorate dissertation, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Yalçın, S. (2018). 21.yüzyıl becerileri ve bu becerilerin ölçülmesinde kullanılan araçlar ve yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 51 (1), 183-201.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Yükselgün, Ö. & Türkcan, B. (2012). İlköğretim görsel sanatlar dersi öğretim programındaki “görsel sanat kültürü” öğrenme alanının uygulanması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12, 337-366.

Walker, J. A. & Chaplin, S. (1997). Visual culture: An introduction. Manchester, UK: Manchester University Press.

Wilson, B. (2003). Of diagrams and rhizomes: Visual culture, contemporary art, and the impossibility of mapping the content of art education. Studies in Art Education, 44 (3), 214-229.

Downloads

Published

2020-07-23

How to Cite

Özsoy, V. ., Mamur, N., & Sarıbaş , S. (2020). Use of visual culture in visual arts courses: Opinions of participating teachers after TUBITAK-4005 Project. Pegem Journal of Education and Instruction, 10(3), 767–808. https://doi.org/10.14527/pegegog.2020.025