Experiences of prospective social studies teachers in project-based values education

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14527/pegegog.2020.031

Keywords:

Values education, Project-based learning, Prospective social studies teacher, Project-based values education

Abstract

This study, aiming to reveal the experiences of prospective social studies teachers on project-based values education, was carried out in phenomenological design, which is one of the qualitative research designs. The study group consisted of 37 second-year students who received values education as an elective course in the social studies teaching department of a public university and who carried out projects for the values that they determined within the scope of the course. To create a project, the prospective teachers chose values such as equality, responsibility, sensitivity (cultural heritage), helpfulness, attaching importance to being healthy, patriotism, and savings. They implemented their projects on these values to the groups that they found appropriate. At the end of the process, a semi-structured interview form was used as data collection tool to reveal the participants' experiences of project-based values teaching. Descriptive analysis and content analysis were used to analyze the study data. As a result of the study, we concluded that the participants selected the values for their projects for reasons such as “raising awareness on the related values, embodying abstract values, eliminating prejudices, emphasizing the importance of cooperation in society”. Project-based values education was observed to provide the participants with many advantages such as “provision of experience both for values education and the teaching profession, project planning and conduction, improving communication skills, developing a sense of spirituality.”

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akbaş, O. (2004). Türk milli eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının (değerlerinin) ilköğretim II. kademedeki gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi. Unpublished doctorate dissertation, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Akbaş, O. (2007). Türk milli Eğitim sisteminin duyuşsal amaçlarının (değerlerinin) ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinde gerçekleşme derecesinin değerlendirilmesi. In R. Kaymakcan, S. Kenan, H. Hökelekli, Ş. Arslan & M. Zengin (Eds), Değerler ve Eğitimi Uluslararası Sempozyumu (pp. 673-695). İstanbul: Dem.

Aktepe, V. (2015). Etkinlik temelli değer eğitiminin öğrencilerin yardımseverlik tutumlarına etkisi. Researcher: Social Science Studies, 2(3), 17-49.

Altunsoy, Y. (2019). Sosyal bilgiler dersinde duygu ve düşüncelere saygı değerinin etkinlik temelli öğretiminin öğrencilerin saygı eğilimine etkisi. Unpublished master thesis, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Arabacı, İ. B. & Akgül, T. (2013). Elâzığ ilinde uygulanan etkinlik temelli değer öğretimi uygulamalarının değerlendirilmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(25), 7-31.

Ayaz, M.F. (2014). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin fen derslerindeki akademik başarılarına ve fen derslerine yönelik tutumlarına etkisi: Bir meta-analiz çalışması. Unpublished doctorate dissertation, Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.

Aydın, M. Z. & Akyol Gürler, Ş. (2014). Okulda değerler eğitimi yöntemler-etkinlikler- kaynaklar. Ankara: Nobel.

Babadoğan, C. (2003). Sorumlu davranış geliştirme stratejileri bağlamında öğrenen sınıf. Milli Eğitim Dergisi, 157, 121-136.

Bacanlı, H. (1999). Duyuşsal davranış eğitimi. Ankara: Nobel.

Bakioğlu, A. & Kurt, T. (2009). Öğretmenlerin demokrasi vatandaşlık ve vatanseverlik algılarının nitel olarak incelenmesi. MU Atatürk Faculty of Education Journal of Educational Sciences, 29, 19-39.

Bülbül, Y. (2017). Proje tabanlı öğrenme yönteminin sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevresel vatandaşlık düzeylerine etkisinin değerlendirilmesi üzerine bir karma desen araştırması. Unpublished doctorate dissertation, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Büyüktokatlı, N. (2018). Çocuk programları ve dergileriyle dördüncü sınıf öğrencilerinin proje tabanlı öğrenme becerilerinin geliştirilmesi. Unpublished doctorate dissertation, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Curtis, D. (2002). Power of projects. Educational Leadership, 60 (1), 50-53.

Çakmak, Ö. (2019). 5. sınıf düzeyinde hazırlanan değer eğitimi etkinliklerinin uygulanabilirliği ve başarısı üzerine bir durum çalışması. Unpublished master‘s thesis, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Çepni, S. (2005), Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Yayınevi belirsiz,

Çiftçi, S. (2006). Sosyal bilgiler öğretiminde proje tabanlı öğrenmenin öğrencileri akademik risk alma düzeylerine, problem çözme becerilerine, erişilerine, kalıcılığa ve tutumlarına etkisi. Unpublished doctorate dissertation Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Demirhan, C. (2002). Program geliştirmede proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Unpublished master‘s thesis, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Dewey, J. (1938) Pattern of inquiry. In J. J. McDermott (ed.) The Philosophy of John Dewey, (pp. 223-239). Chicago, IL: University of Chicago Press.

Diffily, D. (2002). Project based learning: Meeting social studies and needs of gifted learners. Gifted Children Today Magazine, 25 (40).

Doğanay, A., Seggie, F. N. & Caner, H. A. (2012). A sample project on values education: European values education project. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 2(3), 73-86.

El Hassan, K. & Kahil, R. (2005). The effect of “Living Values: An educational program” on behaviors and attitudes of Elementary students in a private school in Lebanon. Early Childhood Education Journal, 33(2), 81-90.

Erdem, M. (2002). Proje tabanlı öğrenme. Hacettepe University Faculty of Education Journal, 22, 172-179.

Ertürk, S. (1994). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan.

Fernandes, L. (1999). Value personalisation: A base for value education, Paper presented at the International Conference on Teacher Education (3rd, Beit Berl, Israel, June 27-July) Retrieved September 10, 2019, from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED434880.pdf

Fidan, N. K. (2009). Öğretmen adaylarının değer öğretimine ilişkin görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2(20), 1-18.

Frank, M., & Barzilai, A. (2004). Integrating alternative assessment in a project-based learning course for pre-service science and technology teachers. Assessment & Evaluation in Higher Education, 29(1), 41-61.

Gill, R. & Jaswal, G. (2010). Teaching values’ programme: It’s impact on urban children (5-7 Years). Studies in Home and Community Science, 4(1), 45-50.

Girgin, D. (2009). Canlılar ve hayat ünitesinde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin akademik başarı ve tutumları üzerindeki etkisi. Unpublished doctorate dissertation, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Grant, M. M. (2002). Getting a grip on project-based learning: Theory, cases and recommendations. Meridian: A middle school computer technologies journal, 5(1), 83.

Gültekin, M. (2007). Proje tabanlı öğrenmenin beşinci sınıf fen bilgisi dersinde öğrenme ürünlerine etkisi. Elementary Online, 6(1), 93-112.

Gümüş, O. (2016). İlkokul 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde Türk büyüklerine saygı, aile birliğine önem verme ve vatanseverlik değerlerinin karma yaklaşıma dayalı etkinliklerle öğretimi. Unpublished doctorate dissertation, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Halstead, J. M. (1996). Values and values education in schools. In J. M. Halstead & M. J. Taylor (Eds.), Values in education and education in values (pp.11-22). London: The Falmer Press.

Harwell, S. (1997). Project-based learning. In W.E. Blank & S. Harwell (Eds.), Promising practices for connecting high school to there al world (pp. 23-28). Tampa, FL: University of South Florida.

İbret, B. Ü., Demirbaş, İ. & Demir, F. B. (2019). İlkokul 4. sınıf öğrencilerine alternatif etkinliklerle doğal çevreye duyarlılığın kazandırılması. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 8(1), 258-280.

İşcan, C. D. & Senemoglu, N. (2009). Effectiveness of values education curriculum for fourth grades. Eğitim ve Bilim, 34 (153), 1-14.

İşcan, C. D. (2007). İlköğretim düzeyinde değerler eğitimi programının etkililiği. Unpublished doctorate dissertation, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kaplan, A. Ö. & Coşkun, Y. D. (2012). Proje tabanlı öğretim uygulamalarında karşılaşılan güçlükler ve çözüm önerilerine yönelik bir eylem araştırması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 137-159.

Kara, C., Altıntaş, A. & Kaya, İ. F. (2017). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının topluma hizmet uygulamalarıyla “yardımseverlik değeri” kazanmaları hakkındaki görüşleri. Mediterranean Journal of Educational Research, 11(22), 23-37.

Karayol, S. S. (2019). Proje tabanlı öğrenmenin çevre okuryazarlığı üzerine etkisi. Unpublished master thesis, Boğaziçi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Kılcan, B. (2016). Öğretmen adaylarının, değerlerin kazandırılmasına yönelik görüşleri ile değerler eğitimine ilişkin algılarında değerler eğitimi dersinin rolü. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(45), 605-618.

Kızılçelik, S. & Erjem, Y. (1994). Açıklamalı sosyoloji terimler sözlüğü. Ankara: Atilla Kitapevi.

Korkmaz, H. & Kaptan, F. (2001). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 193-200.

Korkmaz, H. (2002). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenmenin yaratıcı düşünme, problem çözme ve akademik risk alma düzeylerine etkisi. Unpublished doctorate dissertation, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Krajcik J. S., Czerniak C. M. & Berger, C. (1999). Teaching children science: A project-based Approach. Boston, MA: McGraw-Hill.

Krajcik, J. S. & Blumenfeld, P. (2006). Project-based learning. In Sawyer, R. K. (Ed.), The Cambridge handbook of the learning sciences (pp. 317–333). New York: Cambridge.

Markham, T., Larmer, J. & Ravitz, J. (2003). Project based learning handbook: A guide to standards-focused project based learning for middle and high school teachers. Novato, CA: Buck Institute for Education.

Mazman Budak, F. (2012). Sosyal bilgiler dersinde (7. sınıf) doğal ve kültürel varlıklar aracılığı ile estetik değer eğitimi (Tokat örneği). Unpublished doctorate dissertation, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), (2006). Ortaöğretim proje hazırlama dersi öğretim programı. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara. Retrieved April 15, 2019, from http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/201993014459627 PROJE%20HAZIRLAMA%20DERS%C4%B0.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), (2017). Şehrimiz… Dersi Öğretim programı (Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar), Ankara. Retrieved September 15, 2019, from http://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/20171117154450763%C5%9Eehrimiz...%20Dersi%20%C3%96%C4%9Fretim%20Program%C4%B1.pdf.

Özdemir, E. (2006). An investigation on the effects of project-based learning on students’ achievement in and attitude towards geometry. Unpublished master thesis, Middle East Technical University the Graduate School of Natural and Applied Sciences, Ankara.

Özden, Y. (2003). Öğrenme ve öğretme. Ankara: Pegem.

Patton, Q. M. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. Mesut Butun & Selcuk Beşir Demir (Trans. Eds.). Ankara: Pegem.

Prince, M. & Felder, R. (2007). The many faces of inductive teaching and learning. Journal of college science teaching, 36(5), 14-20.

Railsback, J. (2002). Project-based instruction: Creating excitement for learning. By request series. North West Regional Educational Laboratory, Retrieved September 16, 2019, from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED471708.pdf

Saban, A. (2002). Öğrenme öğretme süreci. Ankara: Nobel.

Saracaloğlu, A. S., Akamca, G. Ö., & Yeşildere, S. (2006). İlköğretimde proje tabanlı öğrenmenin yeri. Turkish Journal of Educational Sciences, 4(3), 241-260.

Schick, M. A. (2005). Teaching value concepts in South Korea. Submitted in partial fulfillment of the requirements for the master of arts in teaching degree at the school for international training. Brattleboro, Vermont. Retrieved September 17, 2019, from https://digitalcollections.sit.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1138&context=ipp_collection

Senemoğlu, N. (2009). Gelişim öğrenme ve öğretim. Kuramdan uygulamaya. Ankara: Pegem.

Silcox, H. C. (1993). Experiental environmental education in Russia: A study in community service learning. Phi Delta Kappan, 74 (9), 706-709.

Singh, A. (2011). Evaluating the impacts of value education: Some case studies. International Journal of Educational Planning & Administration, 1(1), 1-8.

Solomon, G. (2003). Project-base learning: A primer. Technology & Learning, 23(6), 20-26.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçmelerde güvenirlik ve geçerlik. Ankara: Sözkesen.

Tavşancıl, E. & Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon.

Tekin, S. (2019). İlkokul 4. sınıflarda etkinlik temelli değer eğitimi yoluyla sorumluluk değerinin kazandırılması. Unpublished master thesis, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.

Thomas, J. W. (2000). A review of research on project-based learning. Retrieved March 24, 2020, from https://tecfa.unige.ch/proj/eteach-net/Thomas_researchreview_PBL.pdf

Tillman, D. (2000). Living values activities for children ages 8-14. Deerfield Beach Florida: Helat Communications Inc.

Toci, M. J. (2000). The effect of a technology-supported, project-based learning environment on Instrinsic and extrinsic motivational orientation. Unpublished doctorate dissertation, The Pennsylvania University.

TÜBİTAK (2019 a). Ortaokul öğrencileri araştırma projeleri yarışması proje rehberi. Retrieved September 19, 2019, from https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2750/ortaokul_rehberi_son_.pdf

TÜBİTAK (2019 b). Lise öğrencileri araştırma projeleri yarışması proje rehberi. Retrieved September 19, 2019, from https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2750/lise_rehberi_2019_.pdf.

Türkmen (2009). Sınıf öğretmeni adaylarına yönelik proje tabanlı öğrenmeyle ilgili etkinlik örnekleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (18), 1-10.

Wolk, S. (1994). Project based learning: Pursuits with a purpose. Educational Leadership, 52 (3), 42-45.

Wurdinger, S., Haar, J., Hugg, R. &Bezon, J. (2007). A qualitative study using project-based learning in a mainstream middle school. Improving schools, 10(2), 150-161.

Yazıcı, S. & Yazıcı, A. (2011). Felsefi, psikolojik ve eğitim boyutlarıyla karakter. Konya: Çizgi.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. İstanbul: Seçkin.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (2018). Öğretmen yetiştirme lisans programları. Retrieved October 3, 2018,fromhttp://www.yok.gov.tr/documents/10279/41805112/AA_Sunus_+Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pdf

Downloads

Published

2021-02-01

How to Cite

Seçgin, F. (2021). Experiences of prospective social studies teachers in project-based values education. Pegem Journal of Education and Instruction, 10(4), 1001–1036. https://doi.org/10.14527/pegegog.2020.031