The relationship of prospective teachers' educational philosophy and life-long learning tendencies to their teaching-learning process competencies

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14527/pegegog.2020.040

Keywords:

Educational philosophy, Lifelong learning, Teacher competence

Abstract

The purpose of this study is to determine the relationship between prospective teachers' tendencies towards educational philosophy and lifelong learning and their teaching-learning process competencies. The study used the descriptive model to determine the current situation and adopted a predictive correlational design to find out the extent to which educational philosophy and lifelong learning tendencies predict teaching-learning process competencies. The study group consisted of 238 prospective teachers. The data were obtained using three scales, namely "Educational Philosophy Tendencies Scale", "Lifelong Learning Tendencies Scale" and "Teaching-Learning Process Competencies Scale". The study revealed that prospective teachers adopted more the philosophy of progressivism and reconstructionism, and their lifelong learning and teaching-learning process competencies were at a high level. The gender variable was effective only in the essentialism dimension in terms of the educational philosophy tendencies. While it was effective in lifelong learning tendencies, it had no effect in teaching-learning process competencies. The branch variable, on the other hand, was effective in all dimensions of educational philosophy tendencies except for perennialism. It was determined that the tendencies towards educational philosophies alone are not predictors of the teaching-learning process competencies. When, however, lifelong learning tendencies and educational philosophies are taken into account together, they predict the teaching-learning process competencies.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akınoğlu, O. (2014). Yapılandırmacılık. M. Gültekin, (Ed.), Öğrenme öğretme kuram ve yaklaşımları (3rd. ed.). Ankara: Pegem Yayınları.

Alkın Şahin, S., Tunca, N. & Ulubey, Ö. (2014). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 13 (4), 1473-1492.

Altınkurt, Y., Yılmaz, K. & Oğuz, A. (2012). İlköğretim ve ortaöğretim okulu öğretmenlerinin eğitim inançları. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (2), 1–19.

Apps, J. W. (1973). Toward a working philosophy of adult education. Syracuse, NY: Syracuse University.

Arslanoğlu, İ. (2012). Eğitim felsefesi. Ankara: Nobel.

Aslan, Ö. M. (2014). Eğitim felsefesi dersinin okul öncesi öğretmen adaylarının felsefi tercihlerine ve eleştirel pedagojiye yönelik olan görüşlerine etkisi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (48), 1-14.

Aslan, S. (2017). Sınıf öğretmenlerinin eğitim inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (4), 1453-1468.

Aspin, D. N. & Chapman, J. D. (2000). Lifelong learning: concepts and conceptions. International Journal of Lifelong Education, 19 (1), 2-19.

Austin, J. R. & Reinhardt, D.C. (1999). Philosophy and advocacy: An examination of preservice music teachers’ beliefs. Journal of Research in Music Education, 47 (1), 18-30.

Aybek, B. & Aslan, S. (2017). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ile benimsedikleri eğitim felsefelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16 (2), 373-385.

Aydın, S. & Boz, Y. (2010). İlköğretim fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimi ile ilgili öz-yeterlik inançları ve öz-yeterlik inançlarının kaynakları. İlköğretim Online, 9 (2), 694-704.

Ayra, M. & Kösteroğlu, İ. (2015). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin mesleki ve öz yeterlik algıları ile ilişkisi. NWSA-Education Sciences, 1CO630, 10 (1),17-28.

Azar, A. (2010). Ortaöğretim fen bilimleri ve matematik öğretmeni adaylarının öz yeterlik inançları. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (12), 235-252.

Baş, G. (2015). Öğretmenlerin eğitim felsefesi inançları ile öğretme-öğrenme anlayışları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 40 (182), 111-126.

Bayram, N. (2009). Sosyal bilimlerde spss ile veri analizi. Bursa: Ezgi Kitabevi.

Beytekin, O. F. & Kadı, A. (2015). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ve değerleri üzerine bir çalışma. The Journal of Academic Social Science Studies, 31, 327-341.

Biçer, B., Er, H. & Özel, A. (2013). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve benimsedikleri eğitim felsefeleri arasındaki ilişki. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9 (3): 229-242.

Bilgin, S. (2007). Branş öğretmenlerinin felsefi yaklaşımlarına dönük bir inceleme. Unpublished master’s thesis, Kafkas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars.

Brahmi, A. F. (2007). Medical students’ perceptions of lifelong learning at Indiana university school of medicine. Unpublished doctoral dissertation, Indiana University, USA.

Brauner, C. J. & Burns, H. W. (1982). Eğitim Felsefesi. (S. Büyükdüvenci, Trans.). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 15 (2), 291-298.

Brown, D. F. & Rose, T. J, (1995). Self-reported classroom impact of teachers’ theories about learning and obstacles to implementation. Action in Teacher Education, 17 (1), 20-29.

Büyükduman, İ. F. (2006). İngilizce öğretmen adaylarının İngilizce ve öğretmenlik becerilerine ilişkin öz-yeterlik inançları arasındaki ilişki. Unpublished doctoral dissertation, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Çağırgan Gülten, D. & Batdal Karaduman, G. (2010). İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Eğitim Süreci Hakkındaki Felsefi Tercihleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları. Eğitimde Yeni Trendler ve Uygulamaları Konferansı‟nda sunulmuş sözlü bildiri, Antalya, Kasım 2011.

Çakır, Ö. Kan, A. & Sünbül, Ö. (2006). Öğretmenlik meslek bilgisi ve tezsiz yüksek lisans programlarının tutum ve özyeterlik açısından değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (1), 36-47.

Çakır, Ö., Erkuş, A. & Kılıç, F. (2000). Mersin Üniversitesi 1999-2000 yılı öğretmenlik meslek bilgisi programının (ÖMBP) çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. Araştırma projesi, Mersin Üniversitesi, Mersin.

Çalışkan, İ. (2013). Fen öğretmen adaylarının eğitim felsefesi yaklaşımları ile planlama süreçleri üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 68-83.

Candy, P. C. (2003). Lifelong Learning and Information Literacy. Report for U.S. National Commission on Libraries and Information Science and National Forum on Information Literacy.

Çapri, B. & Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (15), 33-53.

Çetin, B., İlhan, M. & Arslan, S. (2012). Öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 5 (5), 149-170.

Cevizci, A. (2016). Eğitim felsefesi. Ankara: Say Yayınları.

Çimen, S. (2007). İlköğretim öğretmenlerinin tükenmişlik yaşantıları ve yeterlik algıları. Unpublished master’s thesis, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Çıngı, H. (1994). Örnekleme kuramı. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Basımevi.

Clements, D. H. & Battista, M. T. (1990). Constructivist learning and teaching. Arithmetic Teacher, 38 (1), 34-35.

Cohen, J. (1998). Statistical power analysis for the behavioral sciences. New York: Academic Press.

Demiralay, R. (2008). Öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları açısından bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algılarının değerlendirilmesi. Unpublished master’s thesis, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Demirel, M. & Akkoyunlu, B. (2010). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik algıları. 10th International Educational Technology Conference, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, 2010.

Demirel, Ö. (2010). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Demirtaş, H., Cömert, M. & Özer, N. (2011). Öğretmen adaylarının öz yeterlik inançları ve öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Bilim, 36 (159), 96-111.

Diken, İ. (2006). Öğretmen adaylarının yeterliği ve zihinsel engelli öğrencilerin kaynaştırılmasına ilişkin görüşleri. Eurasian Journal of Educational Research, 23, 72-81.

Diker Çoşkun, Y. & Demirel, M. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 108-120.

Diker Coşkun, Y. (2009). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Unpublished doctoral dissertation, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Doğanay, A. & Sarı, M. (2003). İlköğretim öğretmenlerinin sahip oldukları eğitim felsefelerine ilişkin algılarının değerlendirilmesi, öğretmenlerin eğitim felsefeleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (3).

Doğanay, A. (2011). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminin öğretmen adaylarının felsefi bakış açılarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 36 (161), 332-348.

Duman, B. & Ulubey, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefelerinin öğretim teknolojilerini ve interneti kullanma düzeylerine etkisi ile ilgili görüşleri. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 95-114.

Duman, B. (2008). Öğrencilerin benimsedikleri eğitim felsefeleriyle kullanıldıkları öğrenme strateji ve öğrenme stillerinin karşılaştırılması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17 (1), 203-224.

Ebert, E. S. & Culyer, R. C. (2008). School: An introduction to education. Belmont, CA: Cengage.

Ekiz, D. (2005). Sınıf öğretmeni adaylarının eğitim felsefesi akımlarına ilişkin eğilimlerinin karşılaştırılması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 1-11.

Ekiz, D. (2007). Öğretmen adaylarının eğitim felsefesi akımları hakkında görüşlerinin farklı programlar açısından incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1-12.

Elisasser, C. W. (2008). Teaching educational philosophy: A response to the problem of first-year urban teacher transfer. Education & Urban Society; 40 (4), 476-493.

Elkatmış, M., Demirbaş, M. & Ertuğrul, N. (2013). eğitim fakültesi öğrencileri ile formasyon eğitimi alan fen edebiyat fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik öz yeterlik inançları. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3 (3), 41-50.

Erbaş, M. K. (2013). Determination of physical education teachers’ educational beliefs. International Journal of Academic Research, 5 (5), 386-392.

Ergün, M. (2014). Eğitim felsefesi. Ankara: Pegem Akademi.

Erişen, Y. & Çeliköz, N. (2003) Öğretmen adaylarının genel öğretmenlik davranışları açısından kendilerine yönelik yeterlilik algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1 (4), 427-440.

Eurydice, (2013). Avrupa’da öğretmenler ve okul liderlerine ilişkin temel veriler. Retrieved December 2019 from http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/ key_data_series.

Evin Gencel, İ. (2013). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine yönelik algıları. Eğitim ve Bilim. 38 (170), 237- 252.

FNBE, (2012). Teaching qualifications. Retrieved December 2019 from http://www.oph.fi/english/mobility/recognition/fnbe_decisions_on_the_recognition_of_foreign.

Gencer, A. S. & Çakıroğlu, J. (2007). Turkish preservice science teachers’ efficacy beliefs regarding science teaching and their beliefs about classroom management. Teaching and Teacher Education, 23 (5), 664-675.

Gençtürk, A. & Memiş, A. (2010). İlköğretim okulu öğretmenlerinin öz-yeterlik algıları ve iş doyumlarının demografik faktörler açısından incelenmesi. İlköğretim Online, 9 (3), 1037-1054.

Gerçek, C., Yılmaz, M., Köseoğlu, P. & Soran, H. (2006). Biyoloji eğitimi öğretmen adaylarının öğretiminde öz-yeterlik inançları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39 (1), 57-73.

Görmez, S. (2015). Öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin eğitim felsefelerinin belirlenmesi ve eğitim ortamı açısından incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Gutek, G. (2014). Eğitime felsefi ve ideolojik yaklaşımlar. (N. Kale, Trans.). Ütopya Yayınları, Ankara

Ilgaz, G., Bülbül, T. & Çuhadar, C. (2013). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile özyeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1), 50-65.

Isichei, F. M. (2006). Philosophy and teacher education: An African perspective. LWATI: A Journal of Contemporary Research, 3, 53-66.

İzci, E. & Koç, S. (2012). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (9). 101-114.

Kagan, D. M. (1992). Implications of research on teacher belief. Educational Psychologist, 27, 65-90.

Kahyaoğlu, M. & Yangın, S. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının mesleki öz yeterliklerine ilişkin görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15 (1), 73-84.

Kanatlı, F. & Schreglman, S. (2014). İlköğretim öğretmenlerinin sahip oldukları eğitim felsefelerine ilişkin algılarının değerlendirilmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 9, 128-138.

Kara, D. & Kürüm, D. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının “yaşam boyu öğrenme” kavramına yükledikleri anlam (Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği). 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Tokat, 2007.

Karakuş, C. (2013). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2 (3), 26-35.

Kaya, S. (2007). İlk ve ortaöğretim okulu yöneticilerinin eğitim felsefesi akımlarına karşı eğilimlerinin değerlendirilmesi. Unpublished master’s thesis. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Kılıç, Ç. (2014). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye yönelik algıları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3 (4), 79-87.

Kıncal, R. Y. (2009). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kneller, G. F. (1971). Introduction to the philosophy of education. New York: John Wiley and Sons.

Koçak, C., Ulusoy, F. M. & Önen, A. S. (2012). Öğretmen adaylarının kimlik işlevlerinin ve eğitim inançlarının incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Niğde Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Niğde.

Konokman, Y. G. & Yelken, Y. T. (2014). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine ilişkin algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 267-281.

Küçükoğlu, A. & Bay, E. (2007). Eğitimin felsefi temelleri. D. Ekiz (Ed.). Eğitim Bilimine Giriş. İstanbul: Lisans Yayıncılık.

Küçükyılmaz, E. A. & Duban, N. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi öz-yeterlik inançlarının artırılabilmesi için alınacak önlemlere ilişkin görüşleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (1), 1-23.

Kumral, O. (2015). Öğretmen Adaylarının Eğitim Felsefeleri: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (2), 59-68.

Livingston, M. J., Mcclain, B. R. & Despain, B. C. (1995). Assessing the consistency between teachers’ philosophies and educational goals. Education, 116 (1), 124–129.

Long, H. B. (1987). New perspectives on the education of adults in the United States. New York, NY: Nichols Publishing Co.

Martin, D. J. & Loomis, K. S. (2007). Building teachers: a constructivist approach to ıntroducing education. Belmont, CA: Thomson Learning.

MEB, (2002). Öğretmenlik yeterlikleri. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

MEB, (2008). Öğretmenlik yeterlikleri, öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

MEB, (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. Retrieved November 2019 https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/06172441_Ygretmenlik_Meslegi_GenelYeterlikleri.pdf.

Meral, Y. D. (2014). Ortaöğretim matematik öğretmenlerinin eğitim felsefesi görüşleri ve öğretme-öğrenme anlayışlarının yapılandırmacı öğrenme ortamı düzenleme becerilerine etkisi. Unpublished master’s thesis. Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Moss, G. & Lee, C. (2010). A critical analysis of philosophies of education and INTASC standards in teacher preparation. International Journal of Critical Pedagogy, 3 (2), 36-46.

Nazri, İ. & Barrick, K. (1990). Professional knowledge, competency achievement of agricultural teachers with and without preservice teacher preparation in peninsular Malaysia. Journal of Agricultural Education, 49–54.

NBPTS, (2002). What teachers should know and be able to do. Retrieved December 2019 from http://www.nbpts.org/sites/default/files/what_teachers_should_know.pdf.

Nespor, J. (1987). The role of beliefs in the practice of teaching. Journal of Curriculum Studies, 19, 317-328.

Nyiri, R. B. (1997). The relationship between effective teaching, lifelong learning, and the implementation of current best practices. U.S.A.: Duquesne University.

Oğuz, A., Altınkurt, Y., Yılmaz, K. & Hatipoğlu, S. (2014). Öğretmenlerin eğitim inançları ile öğrenen özerkliğini destekleme davranışları arasındaki ilişki. Turkish Journal of Educational Studies, 1 (1), 37-78.

Oliva, P. F. (2009). Developing the curriculum. Boston: Pearson/Allyn and Bacon.

Önen, A. S. (2011). The effect of candidate teachers' educational and epistemological beliefs on professional attitudes. Hacettepe University Journal of Education, 41, 293-301.

Ornstein, A. C. & Hunkins, F. P. (2012). Curriculum: Foundations, principles, and issues. Student value edition. New Jersey: Pearson.

Ornstein, A. C. & Levine, D. U. (2008). Foundation of education. 10th ed. Boston: Houghton Mifflin.

Özdamar, K. (2001). SPSS ile biyoistatistik. Eskişehir: Kaan Kitabevi.

Özüdoğru, S. M. (2010). Beden eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimine ilişkin felsefi görüşlerinin dağılımı. Unpublished master’s thesis, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Pazmiño, R. W. (2008). Foundational issues in christian education: an introduction in evangelical perspective. Grand Rapids: Baker Books.

Pearsall, J. (1998). The new oxford dictionary of English. Oxford: Clarendon Press.

Rausch, A. S. (2003). A case of lifelong learning in Japan: objectives, curriculum, accountability and visibility. International Journal of Lifelong Education, 22 (5), 518-532.

Şahan, H. H. & Terzi, A. R. (2015) Analyzing the relationship between prospective teachers’ educational philosophies and their teaching-learning approaches. Educational Research and Reviews, 10 (8), 1267-1275.

Şahan, H. H. & Zöğ, H. (2017). Öğretmen adaylarının mesleğe yönelik tutumları ile öğretme-öğrenme süreci yeterlikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Pegem Eğitim-Öğretim Dergisi, 7 (4), 583-610.

Şahan, H. H. (2014). Eğitimde program geliştirme-öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Şahin, Ç. & Arcagök, S. (2014). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (6), 395-417.

Şahin, M., Akbaşlı, S. & Yanpar Yelken T. (2010). Key competences for lifelong learning: the case of prospective teachers. Educational Research and Review, 5 (10), 545-556.

San Mateo, R. A. & Tangco, M.G. (2003). Foundation of education II (historical, philosophical and legal foundation of education). Quezon: Katha Publishing Co., INC.

Savran, A. & Çakıroğlu, J. (2001). Preservice biology teachers’ perceived efficacy beliefs in teaching biology. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 105-112.

Schunk, D. H. (1991). Self-efficacy and academic motivation. Educational Psychologist, 26, 207–231.

Seferoğlu, S. (2004). Öğretmen adaylarının öğretmen yeterlikleri açısından kendilerini değerlendirmeleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 131- 140.

Şeker, H., Deniz, S. & Görgen, İ. (2005). Tezsiz yüksek lisans öğretmen adaylarının öğretmenlik yeterlikleri üzerine değerlendirmeleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 42, 237-253.

Selley, N. (1999). The art of constructivist teaching in the primary school. London: David Fulton Publishers.

Selvi, K. (2011). Teachers’ lifelong learning competencies. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Dergisi, 1 (1), 61-69.

Şişman, M. (2009). Öğretmen yeterlilikleri: Modern bir söylem ve retorik. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (3), 63-82.

Slavin, R. (1994). Educational psychology. USA: Paramount Publishing.

Smith, D. N. (2001). Collaborative research: Policy and the management of knowledge creation in UK universities. Higher Education Quarterly, 55 (2), 131-157.

Sönmez, V. (2008). Eğitim felsefesi. Ankara: Anı Yayıncılık

Takkaç Tulgar, A. (2018) Merakın dilbilimsel, sosyo-kültürel ve edimbilimsel gelişim yönünden ikinci dil öğrenimine etkisi. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9 (2), 59-72.

Tarhan, S. (2015). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve öz yeterlik algıları arasındaki ilişki. Unpublished master’s thesis, Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.

Tekin, S. & Üstün, A. (2008). Amasya eğitim fakültesi öğretmen adaylarının eğitim süreci hakkındaki felsefi tercihlerinin tespiti. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 145 -158.

Tozlu, N. & Yayla, A. (2005). Eğitimin felsefi temelleri. In Ş. Ş. Erçetin and N. Tozlu (ed.), Eğitim bilimine giriş, (pp. 19-44). Ankara: Hegem-Mikro Basım Yayım Dağıtım.

Tschannen Moran, M. & Woolfolk Hoy, A. (2002). The influence of resources and support on teachers’ efficacy beliefs. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans.

Tunca, N., Alın Şahin, S. & Aydın, Ö. (2015). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 432-446.

Ülper, H. & Bağcı, H. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine dönük öz-yeterlik algıları. Turkish Studies, 7(2), 1115-1131.

Uyangör, N., Şahan, H. H., Atıcı, S. & Börekçi, C. (2016). An analysis of educational philosophies and teacher competencies. International Journal of Current Research, 8 (04), 30100-30106.

Uygur, M. (2010). İngiliz dili eğitimi anabilim dalı lisans öğrencilerinin öz-yeterlik algılarının farklı değişkenlere göre incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Mersin Üniversitesi, Mersin.

Wiles, J. & Bondi, J. (2007). Curriculum development: A guide to practice. New Jersey: Pearson Merill Orentice Hall Inc.

Yaman, F. & Yazar, T. (2015). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi (Diyarbakır ili örneği). K. Ü. Kastamonu Üniversitesi Eğitim Dergisi, 23 (4), 1553-1566.

Yaman, F. (2014). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi (Diyarbakır il örneği). Unpublished master’s thesis, Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.

Yaman, S., Koray, Ö. C. & Altunçekiç, A. (2004). Fen bilgisi öğrencilerinin öz-yeterlik inanç düzeylerinin incelenmesi üzerine bir araştırma. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(3), 355-366.

Yapıcı, Ş. (2013). Öğretmen ve öğretmen adaylarının eğitim felsefeleri. Electronic Turkish Studies, 8 (8).

Yayla, A. (2010). Eğitimin felsefi temelleri. In H. B. Memduhoğlu and K. Yılmaz (Eds). Eğitim bilimine giriş (pp. 19-43). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Yıldırım, A. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının meslekî öz-yeterlik algıları ile meslekî kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Yılmaz, K. & Tosun, F. (2013). Öğretmenlerin eğitim inançları ile öğretmen öğrenci ilişkilerine yönelik görüşleri arasındaki ilişki. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2, 23, 205-218.

Yılmaz, K., Altınkurt, Y. & Çokluk, Ö. (2011). Eğitim inançları ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 335-350.

Yokuş, T. (2016). Müzik öğretmeni adaylarının benimsedikleri eğitim felsefelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (1), 26-36.

Yurdakul, B. (2005). Yapılandırmacılık. In Ö. Demirel (Ed.). Eğitimde yeni yönelimler (pp. 39-45). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Downloads

Published

2021-02-01

How to Cite

Şahan, H. H. (2021). The relationship of prospective teachers’ educational philosophy and life-long learning tendencies to their teaching-learning process competencies. Pegem Journal of Education and Instruction, 10(4), 1325–1367. https://doi.org/10.14527/pegegog.2020.040