Analysis of the school culture in terms of metaphors based on the principal change

Authors

  • Burhanettin Dönmez İnönü University
  • Aslı Ağıroğlu Bakır Ministry of National Education

DOI:

https://doi.org/10.14527/pegegog.2016.003

Abstract

In this study, it is aimed to investigate the students' and teachers' perceptions of the principal and the effects of principal change on these perceptions through metaphors. The data have been gathered from the same and similar study groups (10 students and 10 teachers from the same high school) in the same school in the education years of 2008-9 and 2013-14. The analysis of the school culture in terms of metaphors based on the principal change is aimed. In this qualitative study, in order to get the data, a semi-structured form, which has been produced by the researchers, has been used and the gathered data have been analyzed by coding. The findings have shown that metaphors stated by the teachers contain a more critical point of view. In addition, it is seen that the change of the principal has affected the student metaphors (became more critical and negative) more than the teacher metaphors as teacher metaphors haven't been affected by this change. Among the positive-neutral metaphors, there are "order provider, bringing people to the further, balance supporter, orchestra conductor, the foundation of a building, etc.". "Politician, king of the school, sultan, dictator dad, a robot equipped with perfect behaviors and values and never makes a mistake, etc." are some of the negative ones.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Arslan, M. M. & Bayrakçı, M. (2006). Metaforik düşünme ve öğrenme yaklaşımının eğitim-öğretim açısından incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 171, 100-107.
Aydın, M. (2000). Eğitim yönetimi (6. Baskı) Ankara: Hatiboğlu Yayınevi.
Balcı, A. (1999). Okulla ilgili mecazlar: Seçilmiş dört okulda öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin okul algıları (Ankara). Unpublished Doctorate Thesis, ODTÜ, Ankara.
Balcı, A. (2001). Öğrenci, öğretmen ve velilerin okul kavramlaştırmaları: Okul'un metaforik bir analizi. X. Ulusal Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
Burke, K. (1989). On symbols and society. Chicago, London: University of Chicago Press.
Cerit, Y. (2008). Öğretmen kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 693-712.
Cook-Sather, A. & Collage, B. M. (2008). Movements of mind: Thematrix, metaphors, and re-imagining education. Teachers Collage Record. 105(6), 946-977.
Çelikten, M. (2006). Kültür ve eğitim metaforları. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 269-283.
Deal, T. E. & Peterson, K. D. (1990). The principal's role in shaping school culture. Washington, DC.: Office of Educational Research and Improvement.
Erdem, F. & Satır, Ç. (2000). Farklı örgütlerde kültürel yapının metaforlarla analizi. VIII. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25-27 Mayıs. Erciyes Üniversitesi, Nevşehir.
Goldstein, L. S. (2005). Becoming a teacher as a hero's journey: Using metaphor in preservice teacher education. Teacher Education Quarterly, 32(1), 7-24.
Güven, B. & Güven, S. (2009). İlköğretim öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde metafor oluşturma becerilerine ilişkin nicel bir inceleme, Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(2), 503-512.
Hellsten, I. (2003). Focus on metaphors: Thecase of "frankenfood" on the web. Journal of Computer-Mediated Communication. 8(4).
Jensen, D. (2008). Metaphors as a bridge to understanding educational and social contexts. International Journal of Qualitative Methods, 5(1), 36-54.
Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemi (9. basım). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Kıldan, A. O., Ahi, B., & Uluman, M. (2012). Öğretmen adaylarının mecazlar yoluyla çocuk kavramına bakış açıları (boylamsal bir çalışma). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD). 13(1), 149-165.
Maasen, S. & Weingart, P. (2000). Metaphors and the dynamics of knowledge London and New York: Routledge.
Midgley, W.,Trimmer, K., & Davies, A. (Eds.). (2013). Metaphorsfor, in and of education research. UK: Cambridge Scholars.
Oğuz, A. (2009). Öğretmen adaylarına göre ortaöğretim öğretmenlerini temsil eden metaforlar. Milli Eğitim Dergisi. 182, 36-56.
Özer, N., Aslan, M. & Ağıroğlu-Bakır, A. (2009). Okul kültürüne ilişkin yönetici ve öğretmen görüşleri: Nitel bir araştırma. İlköğretim Online, 8(1), 268-281.
Saban, A. (2004). Prospective classroom teachers' metaphorical images of selves and comparing them to those they have of their elementary and cooperating teachers. International Journal of Educational Development, 24(6), 617-635.
Saban, A.,Koçbeker, B. N. & Saban, A. (2007). Prospective teachers' conceptions of teaching and learning revealed through metaphor analysis. Teaching and Teacher Education, 17 (2), 123-139.
Schein, E. H. (2004). Organizational culture and leadership. (Third edition). San Francisco: Jossey-BassImprint.
Schmitt, R. (2005). Systematic metaphor analysis as a method of qualitative research. The Qualitative Report, 10(2), 358-394.
Semerci, Ç. (2007). Program geliştirme kavramına ilişkin metaforlarla yeni ilköğretim programlarına farklı bir bakış. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 31(2), 125-140.
TDK (2014). Türk dil kurumu: Güncel Türkçe sözlük.
Ünal, A., Yıldırım, A. & Çelik, M. (2009). Öğrenci velilerine ilişkin algıların metafor analizi ile incelenmesi. XVIII Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 745, İzmir.
Woollard, W. J. (2004). The role of metaphor in the teaching of computing; towards a taxonomy of pedagogic content knowledge. Unpublished doctoral dissertation, University of Southampton, School of Education.
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Downloads

Published

2015-11-24

How to Cite

Dönmez, B., & Ağıroğlu Bakır, A. (2015). Analysis of the school culture in terms of metaphors based on the principal change. Pegem Journal of Education and Instruction, 6(1), 41–60. https://doi.org/10.14527/pegegog.2016.003