Middle school teachers’ opinions about using Vustat and Tinkerplots in the data processing in middle school mathematics

Authors

DOI:

https://doi.org/10.14527/pegegog.2019.001

Abstract

The purpose of this research is to examine the views of middle school mathematics teachers about the usability of VUstat and TinkerPlots software in data processing learning in the Curriculum of Mathematics Teaching in Middle School (5th, 6th, 7th and 8th grades). In the study, the phenomenology design from qualitative research patterns was employed. The study group was determined by maximum variation sampling method of purposeful sampling methods. The number of middle school mathematics teachers in the study group is 14. Pre-Interview Form, Activity Forms, Software Evaluation Forms and Focus Group Interview Form were used as the data collection tool in the research. The analysis and interpretation of the data was done by content analysis. The results of the research show that teachers have some problems regarding the use of technology in teaching mathematics and that VUstat and TinkerPlots software can be used in statistical teaching even though they have certain deficiencies. Some suggestions were made according to the results of the research.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akkoç, H. & Yeşildere-İmre, S. (2015). Teknolojik ve pedagojik alan bilgisi temelli olasılık ve istatistik öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
Aldemir, R. & Tatar, E. (2014). Teknoloji destekli matematik eğitimi hakkında yayınlanan makalelerinin incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 298 – 319.
Ar, K. Z. (2016). Ortaöğretim öğretmenlerinin derslerinde bilişim teknolojilerini kullanma ile ilgili görüşleri. Unpublished master’s thesis, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
Arıcı, H. (1998). İstatistik yöntemler ve uygulamalar. Ankara: Meteksan.
Atasoy, E., Uzun, N. & Aygün, B. (2015). Dinamik matematik yazılımları ile desteklenmiş öğrenme ortamında öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgilerinin incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 611-633.
Baltacı, S., Yıldız, A. & Kösa, T. (2015). Analitik geometri öğretiminde geogebra yazılımının potansiyeli: öğretmen adaylarının görüşleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(3), 483-505.
Baydaş, Ö., Göktaş, Y. & Tatar, E. (2013). Farklı bakış açılarıyla matematik öğretiminde geogebra kullanımı. C.U. Faculty of Education Journal, 42, 36-50.
Bayturan, S. (2011). Ortaöğretim matematik eğitiminde bilgisayar destekli öğretimin, öğrencilerin başarıları, tutumları ve bilgisayar özyeterlik algıları üzerindeki etkisi. Unpublished doctoral dissertation, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
Ben-Zvi, D. (2000). Toward understanding the role of technological tools in statistical learning. Mathematical Thinking and Learning, 2, 127-155.
Biehler, R., Ben-Zvi, D., Bakker, A. & Makar, K. (2013). Technology for enhancing statistical reasoning at the school level., M. A. (Ken) Clements et al. (Eds.). Third ınternational handbook of mathematics education, New York. Springer Science-Business Media, 27, 643-689.
Chance, B., Ben-Zvi, D., Garfield, J. & Medina, E. (2007). The role of technology in ımproving student learning of statistics. Technology Innovations in Statistics Education, 1(1), 1-26.
Çakıroğlu, Ü., Güven, B. & Akkan, Y. (2008). Matematik öğretmenlerinin matematik eğitiminde bilgisayar kullanımına yönelik inançlarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 38-52.
Çakmak, Z. T. & Durmuş, S. (2015). İlköğretim 6-8. sınıf öğrencilerinin istatistik ve olasılık öğrenme alanında zorlandıkları kavram ve konuların belirlenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 27-58.
Christensen, L. B., Johnson, R. B. & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz (A. Aypay, Çev.) Ankara: Anı Yayıncılık.
Çelik, H.C. & Çevik, M.N. (2011). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin istatistik ve olasılık ünitesini öğrenmeleri üzerinde bilgisayar destekli öğretimin etkisi. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Fırat University.
Çiftçi, O. & Tatar, E. (2014). Pergel-cetvel ve dinamik bir yazılım kullanımının başarıya etkilerinin karşılaştırılması.Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 111-133.
Delice, A. & Karaaslan, G. (2015). Dinamik geometri yazılımları ile çokgenler konusunda hazırlanan etkinliklerin öğrenci performansı ve öğretmen görüşlerine yansıması. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 3, 133-148.
Demir, S. & Başol, G. (2014). Bilgisayar destekli matematik öğretiminin (BDMÖ) akademik başarıya etkisi: bir metaanaliz çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(5), 2013-2035
Dilek, M., Tarımer, İ. & Sakal, M. (2007). SPSS İstatistik Paket Programının Öğretiminde, Geleneksel Yöntem ile Bilgisayar Destekli Öğretim Yönteminin Karşılaştırılması. Dumlupınar Üniversitesi Akademik Bilişim Konferansı, Kütahya.
Doğan, N. (2009). Bilgisayar destekli istatistik öğretiminin başarıya ve istatistiğe karşı tutuma etkisi. Eğitim ve Bilim, 34(154).
Ekinözü, İ. & Şengül, S. (2007). Permütasyon ve olasılık konusunun öğretiminde canlandırma kullanılmasının öğrenci başarısına ve hatırlama düzeyine etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 251-258.
Fitzallen, N.& Brown, N. (2006). Evaluating data-analysis software: Exploring opportunities for developing statistical thinking and reasoning. Proceedings of the Australian Computers in Education Conference.
Fitzallen, N. (2007). Evaluating data analysis software: The case of TinkerPlots. Australian Primary Mathematics Classroom, 12(1), 23-28.
GAISE. (2016). Guidelines for assessment and ınstruction in statistics education, College Report.
Garfield, J. (1995). How students learn statistics. International Statistical Review, 63(1), 25-34.
Garfield, J. & Ahlgren, A. (1988). Difficulties in learning basic concepts in probability and statistics: ımplications for research.Journal for Research in Mathematics Education, 19(1), 44-63
Genç, G. (2010). Dinamik geometri yazılımı ile 5. sınıf çokgenler ve dörtgenler konularının kavratılması. Unpublished master’s thesis, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
Gökkurt, B., Deniz, D., Soylu, Y. & Akgün, L. (2012). Dinamik geometri yazılımı ile hazırlanan çalışma yaprakları hakkında öğrenci görüşleri: prizmalarda alan örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 351-356.
Gürbüz, R. (2007). Bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin kavramsal gelişimlerine etkisi: olasılık örneği.Eurasian Journal of Educational Research, 28, 75-87.
Gürbüz, R. & Gülburnu, M. (2013). 8. sınıf geometri öğretiminde kullanılan cabri 3d’nin kavramsal öğrenmeye etkisi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 4(3), 224-241.
Gürsoy, K., Güler, M. & Çelik, R. (2014). Ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin istatistiğe karşı tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi.Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 5(1), 60-72.
Hangül, T. & Üzel, D. (2010). Bilgisayar destekli öğretimin (BDÖ) 8. sınıf matematik öğretiminde öğrenci tutumuna etkisi ve BDÖ hakkında öğrenci görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 4(2), 154-176.
Jones, G. A., Thornton, C. A., Langrall, C. W., Mooney, E. S., Perry, B. & Putt, I. J. (2000). A framework for characterizing children's statistical thinking, mathematical thinking and learning, 2(4), 269-307.
Kabaca, T., Aktümen, M., Aksoy, Y. & Bulut, M. (2010). Matematik öğretmenlerinin avrasya geogebra toplantısı kapsamında dinamik matematik yazılımı GeoGebra ile tanıştırılması ve GeoGebra hakkındaki görüşleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(2), 148-165.
Kağızmanlı, T. B. & Tatar, E. (2012). Matematik öğretmeni adaylarının bilgisayardestekli öğretim hakkındaki görüşleri: Türevin uygulamaları örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 897-912.
Kaleli Yılmaz, G., Ertem, E. & Güven, B. (2010). Dinamik geometri yazılımı Cabri’nin 11.sınıf öğrencilerinin trigonometri konusundaki öğrenmelerine etkisi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 1(2), 200-216.
Karataş, İ. & Güven, B. (2015). Dinamik geometri yazılımı Cabri’nin matematik eğitiminde kullanımı: Pisagor bağıntısı ve çokgenlerin dış açıları. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1), 15‐28.
Kaynar, Y. & Halat, E. (2012b). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sıklık Tablosu Okuma Ve Yorumlama Becerilerinin İncelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.
Koparan, T. & Kaleli Yılmaz, G. (2014). Dinamik istatistik yazılımı ile veri analizinde öğrencilernin informal çıkarımlarının incelenmesi.Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(3), 95-113.
Köse, N. Y., Uygan, C. & Özen, D. (2012). Dinamik geometri yazılımlarındaki sürükleme ve çeşitlerinin geometri öğretimindeki rolü. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 3(1), 35-52.
Kutluca, T. & Zengin, Y. (2011). Matematik öğretiminde Geogebra kullanımı hakkında öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi.Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 160-172.
Mercan, M., Filiz, A., Göçer, İ. & Özsoy, N. (2009). Bilgisayar destekli eğitim ve bilgisayar destekli öğretimin dünyada ve Türkiyede uygulamaları. Akademik Bilişim’09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı, Şanlıurfa.
Millî Eğitim Bakanlığı. (2013a). Ortaokul Matematik Dersi (5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.
Millî Eğitim Bakanlığı. (2013b). Orta Öğretim Matematik Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.
Önal, N. & Çakır, H. (2016). Ortaokul matematik öğretmenlerinin matematik öğretiminde bilişim teknolojileri kullanımına ilişkin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 76-94.
Özbay, S. (2012). İnformel çıkarsamalı akıl yürütmede öğrencilerin örneklem hakkındaki akıl yürütme ve düşünme süreçleri. Unpublished master’s thesis, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Denizli.
Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (Trans.: M. Bütün & S. B. Demir) Ankara: PEGEM Akademi.
Rubin, A., Hammerman, J., & Konold, C. (2006). Exploring informal inference with interactive visualization software. Proceedings of the Seventh International Conference on Teaching Statistics. Netherlands.
Selçik, N. & Bilgici, G. (2011). Geogebra yazılımının öğrenci başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(3), 913-924.
Sert, G., Kurtoğlu, M., Akıncı, A. & Seferoğlu, S. S. (2012). Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: Bir içerik analizi çalışması. Akademik Bilişim, Uşak.
Snee, R. D. (1993). What's missing in statistical education? The American Statistician, 47(2), 149-154.
Şimşek, E. & Koru Yücekaya, G. (2014). Dinamik geometri yazılımı ile öğretimin ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin uzamsal yeteneklerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 15(1), 65-80.
Taşlıbeyaz, E. & Gülcü, A. (2013). Ortaöğretim öğrencilerinin bilgisayar destekli matematik öğretimi hakkında görüşleri.Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(3), 408-422.
Tatar, E., Kağızmanlı, T. B. & Akkaya, A. (2014). Dinamik bir yazılımın çemberin analitik incelenmesinde başarıya etkisi ve matematik öğretmeni adaylarının görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 8(1), 153-177.
Tatar, E., Kağızmanlı, T. B. & Zengin, Y. (2015). Dinamik bir matematik yazılımının öğretmen adaylarının etkileşimli tahta ile ilgili görüşlerine etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 404-417.
Tatar, E., Zengin, Y. & Kağızmanlı, T. B. (2013). Dinamik matematik yazılımı ile etkileşimli tahta teknolojisinin matematik öğretiminde kullanımı. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 4(2), 104-123.
Ulutaş, F. & Ubuz, B. (2008). Matematik eğitiminde araştırmalar ve eğilimler: 2000 ile 2006 yılları arası. İlköğretim Online, 7(3), 614-626.
Ural, A. (2014). Geometri öğretiminde Ms paint kullanımı. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 92-107.
Yanık, H. B. (2013). Öteleme dönüşümünün dinamik geometri ortamında öğrenimi. Eğitim ve Bilim, 38(168), 272-287.
Yavuz, İ. & Can, R. (2010). Cabri geometri’yle tanıştırılan öğretmen adaylarının teknoloji ile matematik öğretimine yaklaşımlarının incelenmesi.M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 32, 181–198.
Yenilmez, K. & Karakuş, Ö. (2007). İlköğretim sınıf ve matematik öğretmenlerinin bilgisayar destekli matematik öğretimine ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 87-98.
Yıldırım, İ. & Demir, S. (2015). Teknoloji destekli matematik öğretimi sürecinde teknoloji kullanım düzeylerinin incelenmesi.Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(19), 289-307.
Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Yilmaz, Z. (2013). Usage of TinkerPlots to address and remediate 6th grade students’ misconceptions about mean and median. Anthropologist, 16(12),21-29.
Zengin, Y., Kağızmanlı, T. B., Tatar, E. & İşleyen, T. (2013). Bilgisayar destekli matematik öğretimi dersinde dinamik matematik yazılımının kullanımı. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitiüsü Dergisi, 10(23), 167-180.
Zengin, Y. & Kutluca, T. (2011). Ortaöğretim matematik dersinde Geogebra kullanımı üzerine öğretmen adaylarının görüşleri. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Elazığ.
Zengin, Y. & Tatar, E. (2014). Türev uygulamaları konusunun öğretiminde geogebra yazılımının kullanımı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22(3), 1209-1228.

Published

2018-06-14

How to Cite

Avcı, E., & Coşkuntuncel, O. (2018). Middle school teachers’ opinions about using Vustat and Tinkerplots in the data processing in middle school mathematics. Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi, 9(1), 01-36. https://doi.org/10.14527/pegegog.2019.001