Investigation of prospective teachers' metacognitive awareness in terms of some variables

  • Mehmet Bars Dicle University
  • Behçet Oral Dicle University
Keywords: Metacognition, Prospective teacher, Gender, Field of study

Abstract

The purpose of this study is to examine the metacognitive awareness of prospective teachers according to their gender, field of study and the average number of books they read in a year excluding textbooks. The study was conducted in accordance with this purpose, and the sample of the study consists of prospective teachers who were senior students at Dicle University Ziya Gökalp Faculty of Education in the 2014-2015 academic years spring semester and 1475 randomly selected prospective teachers in the teacher certification program. In the study, the 52-item "Metacognitive Awareness Inventory" was used in order to determine the metacognitive awareness levels of prospective teachers. The inventory was originally developed by Schraw and Dennison (1994) and it was adapted to Turkish by Akın, Abacı and Çetin (2007). The findings of the study reveal that the metacognitive awareness of prospective teachers does not differ significantly in the total extent of the scale according to their gender, but differs significantly according to their field of study and the average number of books they read in a year excluding textbooks.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akbulut, Y. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamaları. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık

Akın, A., Abacı, R., & Çetin, B. (2007). The validity and reliability study of the Turkish version of the Metacognitive Awareness Inventory. Educational Science: Theory & Practice, 7 (2) 655-680.

Akın, A. & Abacı, R. (2011). Biliş ötesi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Bakioğlu, B., Alkış Küçükaydın, M., Karamustafaoğlu, O., Uluçınar Sağır, Ş., Akman, E., Ersanlı, E. & Çakır, R. (2015). Öğretmen adaylarının biliş ötesi farkındalık düzeyi, problem çözme becerileri ve teknoloji tutumlarının incelenmesi. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1 (1) 22-33

Berns, G. S., Blaine, K., Prietula, M. J., & Pye, B. E. (2013). Short-and long-term effects of a novel on connectivity in the brain. Brain connectivity, 3(6) 590-600. DOI: https://doi.org/10.1089/brain.2013.0166

Bloom, B. S. (2012). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (2.Edition). Translete: Özçelik, D.A. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri (6. Edition). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (14. Edition). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Domino, G., & Domino, M. L. (2006). Psychological testing: an introduction. Cambridge: Cambridge University Press. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511813757

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw Hill.

Ghasemi, A. & Zahediasl, S.(2012). Normality tests for statistical analysis: a guide for non-statisticians. International Journal of Endocrinology Metabolism. 10(2) 486-489 DOI: https://doi.org/10.5812/ijem.3505

Gunstone, R. F. & Northfield, J. (1994). Metacognition and learning to teach. International Journal of Science Education. 16 (5) 523-537. DOI: https://doi.org/10.1080/0950069940160504

Howard, J. (2013). Reading changes brain's connectivity, study suggests. Retrieved December 30, 2015. From:http://www.huffingtonpost.com/2013/12/30/reading-change-brain connectivity_n_4504566. html

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi (20. Edition). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım

Kışkır, G. (2011). Öğretmen adaylarının biliş ötesi farkındalık düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Unpublished master's thesis, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Korum, U. (1985). Matematiksel İstatistiğe Giriş (3. Edition). Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları

Kummin, S. & Rahman, S. (2010). The relationship between the use of metacognitive strategies and achievement in english. Procedia Social and Behavioral Sciences. 7(C) 145-150 DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.10.021

Leech, N.L., Barlett, K.C., & Morgan, G.A. (2005). SPSS for intermediate statistics; use and interpretation. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Nunnaly, J., & Bernstein, I. (1994). Psychometric theory. New York: McGraw-Hill.

Mahiroğlu, A. (2012). Öğretmenlik mesleği ve öğretmen yetiştirmede gelişmeler ve yenilikler. Demirel, Ö. & Kaya, Z. (Ed.), Eğitim bilimine giriş (In 7. Edition) (p.373-419). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Oral, B. & Bars, M. (2015). Pedagojik formasyon adaylarının biliş ötesi farkındalık düzeylerine ilişkin algılarının incelenmesi. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi.16-18 Nisan 2015-Niğde: Bildiriler (p.49)

Pallant, J. (2005). SPSS survival manual (2.Edition). Avustralya: Allen Unwin Press.

Raines-Eudy, R. (2000). Using structural equation modeling to test for differential reliability and validity: an empirical demonstration. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 7 (1) 124-141.

Yıldırım, S (2010). Üniversite öğrencilerinin biliş ötesi farkındalıkları ile benzer matematiksel problemleri çözmeleri arasındaki ilişki. Unpublished master's thesis, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tokat.

Zakaria, E., Yazid, Z. & Ahmad, S. (2009), Exploring Matriculation Students' Metacognitive Awareness and Achievement in a Mathematics Course. The International Journal of Learning. 16 (2) 333-348. DOI: https://doi.org/10.18848/1447-9494/CGP/v16i02/46119

Zulkiply, N., Kabit, M.R., & Abd Ghani, K. (2008). Metacognition: What roles does it play in students' academic performance?. The International Journal of Learning, 15 (11) 97-105.

Published
2016-11-14
How to Cite
Bars, M., & Oral, B. (2016). Investigation of prospective teachers’ metacognitive awareness in terms of some variables. Pegem Eğitim Ve Öğretim Dergisi, 6(4), 513-548. https://doi.org/10.14527/pegegog.2016.025